01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Інформація для студентів

Виробнича лікарська практика        

для студентів 5 курсу (ІХ, Х семестр) медичних факультетів №№1-4, факультету підготовки іноземних громадян та факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України

Виробнича лікарська практика для студентів 5 курсу (ІХ, Х семестр)   проводиться відповідно до Робочої програми виробничої практики «Виробнича лікарська практика» для вищих  медичних закладів освіти України III-IV рівнів  акредитації. Програма складена для спеціальностей  7.12010001  «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.1200003 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки Медицина, на виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців та освітньо-кваліфікаційної характеристики, затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 р. №239 та типового навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України, відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольця  від 15.06.2015 р. № 441 «Про затвердження робочих навчальних планів 2015/2016 н.р.» та на виконання рішення Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 12.06.2015 року.

Проходження практики «Виробнича лікарська практика» проводиться згідно з навчальним планом впродовж ІХ, Х семестрів, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін, з якими інтегрується програма виробничої практики. Така виробнича лікарська практика спрямована на оволодіння студентами навичками, необхідними для лікарів закладів первинної медичної допомоги та формує засади для подальшого вивчення студентами клінічних дисциплін – з хірургії, внутрішньої медицини, педіатрії, акушерства і гінекології, невідкладних станів, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання лікарської практики в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Відповідно до наказу МОЗ України від 08.07.2010 р. за № 539 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», затвердженого наказом МОЗ від 19.10.2009 р. № 749 та внесеними змінами, затвердженими МОЗ України від 24.03.2015р. обсяг навчальних годин з дисципліни «Виробнича лікарська практика», яка вивчається студентами на V курсі складає:

кредитів ECTS – 6; кількість годин: всього – 180, з них аудиторних – 0, самостійна робота студентів – 180.

Виробнича практика лікарська студентів 5 курсу медичних факультетів проводиться в якості лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги і проводиться:

 • внутрішня медицина, хірургія, педіатрія та акушерство-гінекологія: на базах амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я (згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.11 2002 р. за №892/7180, та, відповідно до положення Законів України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI та "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" від 07.07.2011 №3612-VI);
 • невідкладні стани: на базах підстанцій швидкої медичної допомоги та в приймально-діагностичних відділеннях лікувальних закладів, які надають допомогу при невідкладних станах впродовж ІХ, Х навчального семестру відповідно до затвердженого Розкладу занять.

Програма практики представлена одним модулем «Виробнича лікарська практика», який включає 5 змістових модулів:

 • Змістовий модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги терапевтичного напрямку – 1,5 кредиту, 45 годин (5 робочих днів);
 • Змістовий модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги хірургічного напрямку – 0,9 кредиту, 27 годин (3 робочих дні);
 • Змістовий модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги педіатричного напрямку – 1,2 кредиту, 36 годин (4 робочих дні);
 • Змістовий модуль 4. Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні акушерської та гінекологічної допомоги – 0,9 кредиту, 27 годин (3 робочих дні);
 • Змістовий модуль 5. Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні невідкладної медичної допомоги – 1,5 кредиту, 45 годин (5 робочих днів).

Послідовність проходження змістовних модулів визначається відповідальним керівником практики від університету та може змінюватись залежно від виробничої доцільності.

Контроль опанування практичних навичок, згідно із переліком, здійснюється  викладачами – керівниками практики від університету. Підсумковий контроль виробничої лікарської практики відбувається після завершення практики у вигляді диференційованого заліку з кожного змістового модуля окремо. Середня арифметична величина п’яти отриманих оцінок (із змістових модулів) складає оцінку з дисципліни – «Виробнича лікарська практика». Оцінка успішності студента за виробничу практику є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою, має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Структурований план дисципліни «Виробнича лікарська практика» для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», .12010003 «Медико-профілактична справа»

Практика на 5 курсі для спеціальності 222 «Медицина» (магістри)

в 2020/2021 навчальному році:

Назва навчальної дисципліни

Кредит

ECTS

Кількість годин

Форма контролю

всього

лекц.

сем.

практ.

срс

Виробнича лікарська практика:

-  Лікарська в амбулаторії загальної практики (сімейної медицини);

-  Лікарська в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру та Жіночій консультації)

5

150

-

-

30

120

Диф.залік

 

Змістові модулі (цикли) виробничої практики:

Назва змістового модулю

Кредит

ECTS

Кількість годин

Форма контролю

всього

лекц.

сем.

практ.

срс

Внутрішня медицина

1,9

57

-

-

12

45

Диф.залік

Педіатрія

1,5

45

-

-

10

35

Хірургія

0,8

24

-

-

4

20

Жіноча консультація

0,8

24

-

-

4

20

РАЗОМ:

5

150

-

-

30

120

 

 

Розподіл практики по дням:

Назва змістового модулю

Тривалість

циклу (дні)

Кількість аудиторних годин

Всього

ауд.год.

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Внутрішня медицина

6

2

2

2

2

2

2

12

Педіатрія

5

2

2

2

2

2

-

10

Хірургія

3

1

1

2

-

-

-

4

Жіноча консультація

3

1

1

2

-

-

-

4

РАЗОМ:

17

 

30

 

Мета проведення лікарської виробничої практики  полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійних програмах підготовки фахівців за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» для виконання обов’язків лікарів первинної медичної допомоги на базах амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я, а саме:

 • проводити  клінічне обстеження пацієнтів та аналізувати їх результати;
 • планувати послідовність обстеження кожного пацієнта залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання;
 • аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження;
 • визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях;
 • проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань;
 • визначати і трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і акушерсько-гінекологічних захворювань;
 • удосконалити методи діагностики та надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі;
 • удосконалити лікарські медичні маніпуляції, що проводяться на рівні первинної медичної допомоги;
 • ознайомитись із особливостями ведення медичної документації в центрах/амбулаторіях сімейної медицини та бригадами швидкої медичної допомоги, вміти їх застосовувати на практиці; оволодіти та застосовувати морально-деонтологічні принципи лікаря загальної практики-сімейного лікаря та лікаря невідкладних станів.

Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних дисциплін (обстеження хворого, проведення диференціальної діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація) та подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в поліклініці та жіночій консультації, а також закріплення навичок профілактичної роботи та просування здорового способу життя.

Накази про виробничу практику.

Керівник виробничої практики - Головчанський Олександр Миколайович (0984008887, 0955749379, 0933885624)

Заступники: Терещенко Наталя Миколаївна (0677834112, 0501847637),

Відповідальний за модуль виробничої практики “Невідкладні стани” – Кіржнер Геннадій Давидович (050-312-13-68,  кафедра загальної практики-сімейної медицини).